Forretningsbetingelser

§ 1 - Parter
Ude af Fokus sælger ydelser indenfor markedsføring og kommunikation. Ydelserne kan f.eks. være film, animationer, audio, design, udvikling af digitale løsninger eller kombinationer heraf. Køberen af Ude af Fokus ydelser kaldes i det efterfølgende Kunden.

§ 2 – Disse betingelser og købsaftalen
Ude af Fokus og Kunden indgår altid en konkret købsaftale (i det efterfølgende kaldes den konkrete købsaftale med bilag Købsaftalen). I Købsaftalen beskrives Ude af Fokus ydelse, prisen og der fastlægges en tidsplan.

Betingelserne er en integreret del af aftalen mellem Kunden og Ude af Fokus. Hvis der er uoverensstemmelser imellem Købsaftalen og disse generelle Forretningsbetingelser, har bestemmelserne i Købsaftalen forrang.

Ydelsen

§ 3 – Ydelsestyper
Ude af Fokus hovedydelse er projekter (herefter Projektet), der kommunikerer et budskab, Kunden ønsker kommunikeret. Slutproduktet i et projekt kan være film, grafisk design, podcasts eller andre medier.

Herudover sælger Ude af Fokus også konsulentbistand, som defineres som ydelser, der ikke har til formål at frembringe et Slutprodukt. Det kan f.eks. være afholdelse af workshops, anden undervisning, installationsbistand eller lign.

§ 4 – Rettigheder
Købsaftalen for et Projekt definerer Projektets Slutprodukt, pris og tidsplan.

Ude af Fokus ejer og har ophavsretten til Projektets Slutprodukt og ejer iøvrigt alle materialer, som Ude af Fokus udvikler i forbindelse med Projektet.

Kunden erhverver en ubetinget, tidsubegrænset Brugsret til Slutproduktet. Det vil sige, at Kunden fuldt ud må råde over Slutproduktet til eget brug, men ikke må videresælge, udleje, kopiere eller reproducere produktet.

Er Slutproduktet et design af tryksager, hjemmeside, logoer eller lignende ydelser indenfor grafisk design omfatter brugsretten også retten til at kopiere og reproducere slutproduktet.

Brugsretten træder i kraft, når prisen i henhold til Købsaftalen er betalt. Betaling for Kundens udnyttelse af Brugsretten er indeholdt i den pris, der er aftalt i Købsaftalen.

Ude af Fokus forbeholder sig under alle omstændigheder retten til at bruge Slutproduktet som reference som en del af markedsføring af Ude af Fokus.

§ 5 – Ændringer under et projektforløb
Når Kunden accepterer Købsaftalen, accepterer Kunden også Købsaftalens bilag med beskrivelser af ydelsen, leveranceplan, pris og betalingsplan. De forudsætninger, der fremgår af disse bilag, danner rammen for samarbejdet mellem Ude af Fokus og Kunden under et projektforløb.

Under dette samarbejde kan kunden anmode om ændringer af de materialer, der skal føre til slutproduktet, f.eks. redigering af eksisterende billede eller lydmateriale, ændringer af farver eller lydniveauer.

Ude af Fokus er forpligtet til at acceptere sådanne anmodninger på betingelse af, at den konkrete anmodning eller den samlede mængde anmodninger ikke strider imod
1) Købsaftalens grundlæggende forudsætninger, herunder særligt at anmodningen ikke påfører Ude af Fokus omkostninger, der ikke er en del af Købsaftalen, og
2) kutyme indenfor branchen.

§ 6 – Genlevering og ændringer efter levering
Ude af Fokus er forpligtet til at opbevare Slutproduktet i en periode på 3 år efter levering, så det er muligt at foretage genlevering af det oprindelige Slutprodukt, hvis Slutproduktet bortkommer eller ødelægges hos Kunden efter levering er sket.

Ude af Fokus opkræver ikke betaling for denne opbevaring.

Ude af Fokus er berettiget til at opkræve betaling for tidsforbrug og eventuelle andre omkostninger forbundet med genlevering.

Ønsker Kunden ændringer på et slutprodukt efter levering er sket, forpligter Ude af Fokus sig til at bistå Kunden med at gennemføre disse ændringer under forudsætning af, at der indgås en ny Købsaftale, således at ændringerne defineres som et nyt Projekt, jf. § 3, stk. 1

§ 7 – Konsulentbistand
Ude af Fokus sælger konsulentbistand, der defineres som ydelser, der ikke er knyttet til et projekt med et slutprodukt, jf. § 4. Det kan f.eks. være afholdelse af workshops, anden undervisning, installationsbistand eller lign.

For konsulentbistand beregnes de hos Ude af Fokus til enhver tid gældende timesatser.

Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 20.00.

For timer ud over normal arbejdstid betales overtid svarende til normal timepris + 30%.

Konsulentbistand betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.

Kunden erhverver samme rettigheder til frugten af konsulentbistand, som Kunden besidder til det originalmateriale, konsulentbistanden knytter sig til. Vedrører konsulentbistanden således en løsning eller udviklet materiale, hvortil Ude af Fokus er rettighedsindehaver, erhverver Kunden ikke bedre ret til frugten af konsulentens ydelser end Kunden har til det produkt, hvortil Ude af Fokus er rettighedsindehaver.

For Konsulentbistand, hvor der ikke inden ydelserne skal leveres, foreligger en skriftlig aftale med specifikation af, hvad Ude af Fokus skal levere, garanterer Ude af Fokus alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

Betaling

§ 8 – Betaling
Pris og betalingsterminer er fastlagt i Købsaftalen. Pris er angivet i danske kr. ekskl. moms.
Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.

Hvis Kunden ikke overholder en fakturas betalingsfrist, kan Ude af Fokus tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 0,7% i renter samt et gebyr på 100 kr. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

§ 9 - Udlæg
Betaling af udlæg aftales i Købsaftalens betalingsplan inden projektstart ud fra omkostningsestimat.
Udlæg, der ikke er indeholdt i Købsaftalens betalingsplan, afregnes med næstkommende faktura med mindre andet aftales.

Mangler

§ 10 - Mangler
Når Kunden accepterer Købsaftalen, godkender Kunden Ude af Fokus oplæg til slutprodukt. Efter Kundens accept af købsaftalen er det kun tekniske fejl ved Slutproduktet eller forsinkelser i forhold til Tidsplanen, der kan udgøre mangler.

For at sikre leverancens kvalitet, skal Kunden straks ved modtagelse af leverancen og inden ibrugtagelse, undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis Kunden finder fejl eller mangler, skal Kunden straks og senest en måned fra leveringstidspunktet give Ude af Fokus besked herom. Ude af Fokus er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der indtræder efter Kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

§ 11 – Ret til afhjælpning eller andre konsekvenser af mangler
Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Ude af Fokus sig efter eget valg enten at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere Kunden produktets eller ydelsens pris eller at give afslag i prisen.

Såfremt Ude af Fokus tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan Kunden ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Ude af Fokus er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

§ 12 – Begrænsninger i ansvar
Ude af Fokus ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.Ude af Fokus erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:
a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet
b) kr. 50.000.

§ 13 – Kundens ansvar for rettigheder til materialer
Indebærer et projekt, at Kunden leverer materialer til Ude af Fokus med henblik på anvendelse, indestår Kunden for, at Kunden har ret til at overdrage de omhandlede materialer til Ude af Fokus. Skulle overdragelsen af materialer krænke tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at holde Ude af Fokus skadesløs herfor.

§ 14 - Force majeure
Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Lovvalg og værneting

§ 15 – Lovvalg og værneting
Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Ude af Fokus værneting.